Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for leje af Soundboks 2, KLS-bar 160 (led lamperne), Antari Alpha F-80z røgmaskine samt alle nødvendige kabler og stativer. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookingtidspunktet gældende betingelser, som er gældende, også selvom lejeperioden ligger efter eventuel ændring af betingelser. I følgende benævnes den person eller firma som har indgået aftalen som ”lejer”.

Legitimation:
Ved leje af udstyr skal lejer fremvise gyldigt billede-ID. Kørekort/pas samt sygesikringsbevis. Vi tager billede/kopi af legitimation og opbevarer det forsvarligt indtil udstyret er returneret til vores lager, og fundet uden defekter eller andre fejl. Lejer skal være dansk statsborger og være fyldt 18 år. Hvis ikke lejer er fyldt 18 år, kan denne have værge som afleverer gyldig legitimation. Udstyret bliver ikke udleveret hvis legitimation ikke kan forevises. Det samme gør sig gældende hvis ikke vi må tage kopi/billede af den fremviste legitimation.

Anvendelse:
Det lejede udstyr må kun anvendes og betjenes af lejeren. Fremleje til tredjemand må kun ske med skriftlig godkendelse af udlejer som er VoksenDisco.dk, CVR-nummer: 34 38 53 00, i det følgende benævnt ”udlejer”.  

Det lejede udstyr på ikke uden udlejers skriftlige accept, medtages til lande uden for de danske grænser.

Alt udstyr skal sikres mod vejrforhold. Udlejer forbeholder sig ret til, til enhver tid at underkende lejers tiltag herimod.

Lejer instrueres ved levering af udstyret i tilslutning til det lejede udstyr samt betjening af dette. Yderligere instrueres i anvendelse samt forsigtighedsregler ved brug af røgmaskinen. Ved anvendelse af røgmaskinen skal alle personer og dyr opholde sig minimum 1 meter fra røgmaskinen af. Ved øjen- eller hudkontakt, skyl straks og kontakt læge med det samme. Er lejer i tvivl om tilslutning m.m., kontakt da venligst det servicenummer der er oplyst ved levering.

Det er lejers ansvar at sikre sig, at eget samt 3. parts udstyr kan tilsluttes det lejede udstyr. Instruktion og vejledning herom påhviler ikke udlejer, men udlejer hjælper gerne i det omfang det er muligt.

Afhentning:
Udstyret skal være transportklargjort på det aftalte afhentningstidspunkt. Hvis ikke det er gjort faktureres ekstra 500 kr. Her beskrives transportklargøring. Soundboksen er lagt i cover. Højtaler- & lysstativ er foldet sammen. Højtalerstativet lagt i tasken. Batteri og evt. ekstra batteri skal være fuldt opladt. Lys-baren er lagt i den medfølgende taske. Røgmaskinen er slukket, afkølet, og proppen sikret, så der ikke kan løbe røgvæske ud. Røgmaskinen leveres med 1 liter væske. Hvis der er blevet bestilt mere, afregnes efterfølgende for det aktuelle forbrug. Dette opgøres når udstyret er returneret til vores lager. Kabler skal være rullet pænt op, og de medfølgende stroppe skal være brugt til kablerne. Der må IKKE bindes knude på dem, da det på sigt vil ødelægge kablerne. Udstyret er båret til nærmeste udgangsdør hvor vi kan parkere med en almindelig personbil.  

Udlejer skal gennemgå udstyret og det skal være rengjort på afhentningstidspunktet. Efterfølgende rengøring takseres efter timepris, 450 kr. Lejer skal påpege eventuelt forkert udleveret udstyr, og fejl eller mangler skal hurtigst muligt anmeldes til VoksenDisco.dk. Hvis der er påført skade eller der er anden væsentlig information omkring udstyret, skal lejer oplyse udlejer omkring dette.  

Så frem udlejer bliver forhindret af lejer eller af dennes repræsentanter, i at afhente udstyret på det aftalte tidspunkt, faktureres 1.500 kr. pr. påbegyndt ekstra døgn, samt kørsel efter vores gældende takster. Dette gældende fra tidspunktet hvor lejeperioden sluttede. Gældende kørselstakster kan oplyses ved henvendelse til vores kundeservice på kontakt@voksendisco.dk

Afleveres udstyret ikke til tiden, og indgås der ikke en skriftlig aftale om forlængelse af lejeperioden, pådrager lejer sig ansvaret i medfør af straffelovens § 293 – brugstyveri som straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Afhentes udstyret før det i aftalens angivne tidspunkt, berettiger det ikke lejer til en nedsættelse af lejebeløbet. ’

Transport:
Desværre tilbyder vi på nuværende tidspunkt ikke at lejer selv kan afhente udstyret. Alt lejet udstyr leveres og opstilles af VoksenDisco.dk og ligeledes afhentes det igen transportklargjort af lejer.

Lejeperiode:
Den periode hvor udstyret er lejet benævnes lejeperioden, hvorved det forstås den tid udstyret er til rådighed for lejer og indtil udlejer igen ankommer for at afhente udstyret. Lejeperioden er aktuelt fra fredag kl. 16:00 – søndag kl. 12:00 med mindre andet aftales. Alle dage i samme weekend.  

Så frem en lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejere berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr for lejers regning. Det samme gør sig gældende så frem lejer misligholder kontrakten.

Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperioden sker ved indgåelse af ny aftale.

Bestilling:
Bestillinger hos os er som udgangspunkt bindende, men ved behov for afbestilling er det muligt mere end 8 uger før lejeperiodens første dag. Ved afbestilling mellem 8-4 uger inden lejeperiodens første dag faktureres 50% af den samlede lejesum. Hvis afbestilling sker mindre end 4 uger før lejeperiodens første dag faktureres 100% af den samlede lejesum.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid gældende priser hos VoksenDisco.dk. De oplyste priser i lejekontrakten er beregnet ud fra levering af udstyret til København eller Sjælland. Levering til ikke bro faste øer samt Lolland og Falster er ikke inkl. i prisen. Kontakt os for tilbud herom.

Betaling:
Vi arbejder med to typer depositum.

Depositum 1: Sikringsdepositum i forbindelse med leje af udstyret. Udgør i alt dkk 3.000, -

Depositum 2: Sikringsdepositum i forbindelse med leje af udstyret. Udgør i alt dkk 6.000, - og betales hvis lejer er 16 eller 17 år.

Depositum 2 & 3: Betales kontant ved levering af udstyret. Ved returnering af ubeskadiget udstyr tilbagebetales depositum. Store buler, ridser og andre skader modregnes i depositum. Udstyret kontrolleres på vores lager, og senest 2 dage efter afhentning af udstyr tilbagebetales depositum via bankoverførsel eller mobilepay.

For alle bestillinger af vores Soundboks Pakke gælder følgende:
50% af det samlede lejebeløb indbetales ved bestilling
De resterende 50% betales senest 5 dage før lejeperiodens første dag
Ved levering af udstyret betales depositum 1 eller 2 afhængig af lejers alder.

Skader:
Udstyret henstår for lejers ansvar i hele lejeperioden. I hele lejeperioden som er beskrevet ovenfor, er det derfor lejer der hæfter for udstyret   
Udlejer er ikke ansvarlig for skader forvoldt på det lejede udstyr i lejeperioden. Lejer er derimod fuldt ansvarlig for skader herunder mekaniske eller elektriske forstyrrelser og forkerte spændinger, glemt, tabt eller forlagt udstyr eller anden bortkomst samt hærværk og tyveri. Hærværk og tyveri meldes til politiet så snart det opdages, og ligeledes meldes det til VoksenDisco.dk. Kopi af politirapporten sendes til os. Skader eller andet af ovennævnte erstattes af lejer til det lejede udstyrs vejledende udsalgspriser. Lejer kan aldrig blive gjort økonomisk ansvarlig for mere end anskaffelsesværdien på hvad nyt tilsvarende anlæg koster.

Forbehold og ændringer:
Udlejer tager forbehold for force majeure.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden skriftlig tilladelse fra udlejer

Udstyr:
Alt udstyr tilhører udlejer og må ikke videreudlejes, pantsættes, eksporteres, sælges eller transporteres udenfor de danske grænser uden skriftlig tilladelse fra udlejer

Kontakt:
Spørgsmål i lejeperioden rettes til 81 71 31 21. Tyveri og hærværk meldes til cb@voksendisco.dk